BAKGRUND

CiCADA HEALTH är ett kunskapsdrivet företag som verkar för att möjliggöra och optimera medicinsk uppföljning efter barncancer.

Bakgrund

 

I Sverige drabbas årligen ca 300 barn och ungdomar av cancer. Femårsöverlevnaden är idag ca 80% tack vare behandlingsstrategier utvecklade sedan 1970-talet då överlevnaden var ca 20%. Behandlingen kan dessvärre ge hälsopåverkan senare i livet, s.k. sena effekter. Upp till 2/3 av barncanceröverlevare har svåra eller livshotande sena komplikationer som kräver regelbunden medicinsk uppföljning.

 

När de söker vård senare i livet saknas ofta information för såväl patient som behandlande läkare om detaljerna i cancervården och hur denna behandling kan leda till särskilda hänsynstaganden vid det aktuella vårdtillfället. Det kan gå lång tid (flera decennier) mellan friskförklaring och att eventuella sena effekter uppenbarar sig. Att överlevarna inte känner till sin behandlingshistorik gör att de inte heller vet vilka hälsorisker de löper eller vilka hälsokontroller de borde gå på. En del sena effekter efter barncancer går att undvika, trots att de är mycket allvarliga och ibland t.o.m. livshotande.

BORISS

Barnonkologiskt Register I Södra Sjukvårdsregionen, är ett register som innehåller detaljerad behandlingsdata på alla individer i södra sjukvårdsregionen som insjuknat i cancer från 0-18 års ålder från 1970 och framåt. Insamling av data till registret initierades 2005.

 

BORISS är ett populationsbaserat register som givit upphov till ett flertal akademiska avhandlingar inom områden som rör barncanceröverlevare t ex socioekonomi, hörsel, manlig och kvinnlig fertilitet, samt hormonstörningar och effekter som följer på det.

 

BORISS används också i vården, och här har ett samarbete som ledde till grundandet av CiCADA HEALTH, spelat stor roll i att organisera informationen så att ett flertal kliniska syften kunnat uppnås.

CiCADA Health

(Concidera Health AB)

Org. 559183-4071

© Copyright. All Rights Reserved.