CiCADA SYSTEM

Concidera Health är ett datadrivet företag som verkar för att möjliggöra och optimera medicinsk uppföljning efter barncancer.

CiCADA SYSTEM

 

 

Att överleva barncancer är en seger för såväl den drabbade som för vården. För ett par decennier sedan överlevde bara 20% av alla som drabbades. Idag är siffran 80%. Forskningen och vården har tillsammans med patienterna och deras anhöriga gjort stora insatser. Nu vänder vi blicken mot den information som finns kring varje person som drabbats och överlevt för att ge tillbaka i form av ny kunskap, och snabbare omsättning till verklighet om vad barncanceröverlevare kan förvänta sig av sin hälsa i framtiden.

 

Concidera Health vill med systemet CiCADA vill ge vården möjlighet, genom sina produkter och tjänster, att delge barncanceröverlevare,

i) på ett lämpligt sätt vilken behandling de fick som barn,

ii) vilka risker de eventuellt löper senare i livet som följd av barncancerbehandlingen,

iii) vilka nya riskgrupper som kan identifieras


I Sverige drabbas årligen ca 300 barn och ungdomar (<18 år) av cancer. Femårsöverlevnaden är idag ca 80% tack vare behandlingsstrategier utvecklade sedan 1970-talet då överlevnaden var ca 20%. Behandlingen kan dessvärre ge hälsopåverkan senare i livet, s.k. sena effekter. Upp till 2/3 av barncanceröverlevare har svåra eller livshotande sena komplikationer som kräver regelbunden medicinsk uppföljning.


När de söker vård senare i livet saknas ofta information för såväl patient som behandlande läkare om detaljerna i cancervården och hur denna behandling kan leda till särskilda hänsynstaganden vid det aktuella vårdtillfället. Det kan gå lång tid (flera decennier) mellan friskförklaring och att eventuella sena effekter uppenbarar sig. Att överlevarna inte känner till sin behandlingshistorik gör att de inte heller vet vilka hälsorisker de löper eller vilka hälsokontroller de borde gå på. En del sena effekter efter barncancer går att undvika, trots att de är mycket allvarliga och ibland t.o.m. livshotande.

 

Tidiga eror av barncancerbehandling orsakade mer sena effekter än dagens. Senare behandlingsstrategier har blivit mer precisa i att bota cancern och samtidigt begränsa eller utesluta sena effekter. Det var ”överlevnad till varje pris” som gällde, idag är det ”överlevnad till minsta möjliga pris”. Samtidigt som de mest uppenbara sambanden mellan behandling och sena effekter varit kända av vården sedan lång tid, finns det nya läkemedel på marknaden vars långtidseffekter man idag inte vet något om.